SaxA2-O-ParisE.1465 Photos

 

Sax, Adolphe bassoon

 

Sax, Adolphe bassoon

 

Sax, Adolphe bassoon bell

 

Sax, Adolphe bassoon keywork

 

Sax, Adolphe bassoon left hand keys

 

Sax, Adolphe bassoon right hand keys

 

Sax, Adolphe bassoon left thumb keys

 

Sax, Adolphe bassoon right thumb keys

 

Sax, Adolphe private collection stamp