GrenserH5-O-Waterhouse Photos

Grenser H. bassoon

 

Grenser H. bassoon

 

Grenser H. basssoon wood keys

 

Grenser H. bassoon F and Ab touch

 

Grenser H. bassoon bell tone hole

 

Grenser H. bassoon stamp